Hans Oosters Voorzitter Unie van Waterschappen

Een overheid

met een opvatting

De afgelopen droge zomer en de natte herfst laten zien: het waterbeheer van vandaag en morgen zit boordevol met inhoudelijke uitdagingen en er zijn keuzes te over hoe je die het beste kunt aangaan. De keuzes die moeten worden gemaakt op het terrein van klimaat en water, zijn urgent en schreeuwen om kiezers die richting en commitment willen geven. De waterschappen maken zich op voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019. Dat betekent keuzes maken. Een keuze aan welke vraagstukken je belang hecht en een keuze hoe je die vraagstukken bij voorkeur zou willen aanpakken en oplossen.
Goed waterbeheer is de veranderende omstandigheden net een stap voorblijven. Als we niet aan de slag gaan met de inrichting van ons land gaan we zeker 70 miljard euro schade lijden, zo becijferde Deltares. Het World Economic Forum noemt de klimaatverandering de grootste bedreiging voor onze economie. In een tijd dat de omstandigheden als gevolg van de klimaatverandering sneller veranderen dan ooit gemeten, kunnen we met het vinden van oplossingen en het treffen van maatregelen alleen snelheid houden als er keuzes worden gemaakt en er richting wordt gegeven.
Verkiezingen zijn daarvoor het ideale instrument. Niet door keuzes en dilemma’s te maskeren, maar door ze scherp te maken en duidelijk voor te leggen. Een overheid met duidelijke opvattingen die slagvaardig is in het treffen van maatregelen, helpt burgers en bedrijven echt verder. Een overheid met opvattingen weet te verbinden en komt tot gewenste snelheid in de uitvoering om de veranderende klimaatomstandigheden voor te blijven. Dit vraagt om een overheid met een opvatting.
Verkiezingen laten de laatste jaren versplintering zien. Het is onze taak om vanuit de grote urgentie van ons werk verbinding aan te brengen tussen de veelheid aan opvattingen. Verbinding die zorgt voor draagvlak een aanzet tot uitvoering en actie. Het gaat in het waterbeheer niet om de technisch beste, maar juist om de maatschappelijk breedst gedragen aanpak. De totstandkoming van het Interbestuurlijk Programma van de vier overheden in ons land is een goed voorbeeld van een verbindende overheidsaanpak die gericht is op het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Waterschappen zijn van harte en ambitieus akkoord gegaan met deze nieuwe aanpak en willen zich graag bij de komende waterschapsverkiezingen hiervoor verantwoorden en zich dan opnieuw openstellen voor koers en richting. Wij willen een overheid zijn die opvattingen heeft, keuzes maakt en de verbinding weet te leggen. De noodzaak en urgentie van ons waterwerk schept grote verplichtingen en uitdagingen, maar biedt vooral ongekende kansen en mogelijkheden om het nut, actualiteit en de kracht van de waterschappen te laten zien. Iedereen is daarbij nodig; elke stem en elke bijdrage telt. Goed waterbeheer is op tijd kiezen!

Goed waterbeheer is op tijd kiezen!