Visie

KLIMAATAMBITIES UITDAGING VOOR WONINGCORPORATIES

SAMENWERKING MET GEMEENTEN IS CRUCIAAL


Er moeten in Nederland de komende jaren veel huizen bijgebouwd worden. En er zijn grote ambities om de hele woningvoorraad energiezuiniger te maken en te verduurzamen. Grote uitdagingen voor woningcorporaties, maar die kunnen dat niet alleen. Overal trekken gemeenten en provincies samen op met corporaties. Op steeds meer plekken komen samenwerkingsverbanden van de grond. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Goede samenwerking met gemeenten is cruciaal. Ze moeten vaak beslissingen nemen zodat corporaties verder kunnen. Het werkt het best als we al in dat stadium om tafel zitten.’

Regie

Aedesvoorzitter Norder beaamt dat er in veel regio’s al goede samenwerkingen tot stand zijn gekomen. ‘Dat helpt om de verduurzaming efficiënt aan te pakken. Je kunt bijvoorbeeld samen kijken hoe je de meest natuurlijk momenten gebruikt, vaak hebben corporaties al renovaties gepland.’

Aedes is een van de partijen aan de Klimaattafel. Norder: ‘Woningcorporaties hebben onmiskenbaar een rol te vervullen in verduurzaming. Maar wij willen en kunnen niet alleen de rekening betalen. Gemeenten moeten knopen doorhakken: wanneer gaat welke wijk van het gas af? Welke energiedrager komt ervoor in de plaats? Ze moeten beslissingen nemen zodat corporaties verder kunnen.’


Eigen beslissing

Braal onderschrijft dit. ‘Voor de energietransitie is het heel belangrijk dat gemeenten de regie nemen. Gemeenten moeten bepalen welke warmtebronnen een goed alternatief zijn voor het aardgas. Daar is niet één antwoord op te geven, elke gemeente moet daar een eigen beslissing over nemen. En vervolgens moet per wijk een plan gemaakt worden om vastgoed over te zetten.’ Braal roept de gemeenten dan ook op om die regierol te pakken. ‘Wij hebben dat heel hard nodig. Bovendien zie je dat processen beter én soepeler verlopen op het moment dat gemeenten bereid zijn de regie te nemen.’


Provincie

Braal merkt op dat gemeenten ook een beroep mogen doen op de provincie. ‘De provincie Zuid-Holland levert een waardevolle bijdrage,’ vertelt Braal. ‘Bij ingewikkelde opgaven als deze is het essentieel dat partijen samen optrekken. Het is ook een avontuur om te leren hoe je samen tot zulke besluiten komt. Je hebt elkaar écht nodig, door samen op te trekken kunnen investeringen vaak ook goedkoper, daar heeft iedereen belang bij.’

Van Rood: ‘Corporaties kunnen niet zonder gemeenten en gemeenten niet zonder corporaties. Het is bovendien van belang dat gemeenten goed nadenken wat de beslissingen die zij nemen, betekenen voor de corporaties. We moeten met elkaar de juiste discussies voeren. Geld dat je uitgeeft aan energietransitie kun je niet aan iets anders uitgeven. We moeten dus voortdurend aandacht hebben voor prioriteiten. We moeten mét elkaar doen wat we nu kunnen en nadenken over de dingen die we naar de toekomst toe kunnen aanpakken – en goed beseffen dat er altijd nieuwe uitdagingen komen.’

EXTRA BELASTING TEN KOSTE VAN NIEUWBOUW EN VERDUURZAMING


Woningcorporaties werken overal in het land met lokale partners hard aan betaalbare huurwoningen, nieuwbouw en verduurzaming. Opgaven die voor het kabinet-Rutte belangrijk zijn, althans dat belijdt het kabinet met de mond. Aedesvoorzitter Marnix Norder: ‘Maar intussen worden de belastingen op corporaties steeds hoger en dat gaat nog steeds door. Dat gaat onherroepelijk ten koste van het aantal woningen dat we kunnen bouwen of verduurzamen. Gelukkig krijgen we in ons verzet veel steun vanuit de VNG en wethouders, want ook die zitten uiteindelijk met de gebakken peren. Het gaat niet om ons, maar uiteindelijk zijn huurders en woningzoekenden in al die gemeenten de dupe. We blijven daar het kabinet op wijzen.’

Marnix Norder, voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties.

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Corporaties zorgen voor goede en betaalbare huizen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Meer weten? Kijk op www.aedes.nl.