Visie

MAXIME VERHAGEN,
VOORZITTER BOUWEND NEDERLAND

‘SAMENWERKEN VOOR MAXIMAAL RESULTAAT’

Tekst en beeld: Sanne van der Most

De provincie en de gemeente aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken voor burgers én bedrijven. Dat is de opdracht voor de komende jaren. De Provinciale Statenverkiezingen in 2019 bieden volop kansen om samen te bouwen aan de kwaliteit van leven en dus aan een beter Nederland. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, vertelt hoe.

Ruim 75.000 nieuwe woningen, een halvering van de CO2-reductie in 2030 en de druk op de infrastructuur wordt ook alsmaar groter. Kortom, de ambities van de Woonagenda en het Klimaatakkoord liegen er niet om. ‘We staan voor een enorme opgave,’ aldus Verhagen. ‘Waarbij overheden en marktpartijen de handen ineen moeten slaan voor maximaal resultaat. Kijk naar de woningbouwopgave. Op sommige plekken kan deze binnenstedelijk worden opgelost, maar op de meeste plekken niet. Zo’n 30 procent van de plannen komt door meerdere oorzaken niet of pas veel later tot ontwikkeling.’


Van aanjager tot regisseur

Om toch aan de opdracht te voldoen, is volgens Verhagen overprogrammering nodig. ‘Als we inzetten op 130 procent kunnen we zorgen voor voldoende en realistische plancapaciteit.’ Net zo belangrijk is het om de bouwopgave niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief te bekijken. ‘Verschillende doelgroepen hebben verschillende woon- en locatiewensen. Niet iedereen wil een grondgebonden woning aan de rand van de stad, maar ook niet iedereen wil wonen in een omgebouwd kantoor.’ Ook in de verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft de provincie volgens Verhagen een belangrijke rol die kan variëren van aanjager tot regisseur. ‘Kies de rol die nodig is en die bij de eigen provincie past,’ luidt zijn advies. ‘Speel daarnaast een belangrijke rol in regionale en bovenregionale afstemming van plannen en in de verbinding tussen Rijk en gemeenten op het gebied van verduurzaming. Maar blijf wel zorgen dat er voldoende kan worden gebouwd.’


Een goede infrastructuur is een essentiële voorwaarde voor economische groei in de provincie. Bedrijvigheid, leefbaarheid, ­toerisme en welzijn zijn gebaat bij een robuust netwerk van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Het provinciaal mobiliteitsbeleid moet daarom ook draaien om een goede en veilige infrastructuur die optimaal is te gebruiken. Dat betekent dat de cruciale schakels van het netwerk, zoals bruggen, sluizen, tunnels en viaducten die de provincie in beheer heeft, technisch in orde moeten zijn.

Verhagen: ‘Veel van deze “kunstwerken” dateren uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en hebben het einde van hun levensduur bereikt. Uit veiligheids- en bereikbaarheidsoverwegingen is het daarom wijs om gericht provinciaal beleid te formuleren en een bijpassend twintigjarenbudget beschikbaar te stellen voor renovatie en vervanging.’


Elkaar versterken

Bijdragen aan de maatschappelijke ­opgave is voor Bouwend Nederland van groot belang. De provincie en de gemeente zijn daarom ­belangrijke partners. ‘Ze stellen en ­coördineren ruimtelijke kaders, maken regels en investeren,’ legt Verhagen uit. ­‘Precies daar kruisen de wegen met onze ­leden die bouwprojecten ontwikkelen, ­natuur, fietspaden of wegen aanleggen of onderhouden. De opgaven waar we voor staan, zijn ­inmiddels zo complex dat we deze alleen het hoofd kunnen bieden door samen te werken, door elkaars kennis te benutten en door ­elkaar met creatieve oplossingen te ­versterken. Bouw- en infrabedrijven voelen van oudsher een sterke verbondenheid met hun lokale en regionale omgeving. Als Bouwend ­Nederland helpen we daar graag bij, door het delen van onze actuele kennis en jarenlange ervaring.’