Douane en
Trade Compliance

Special 2018

nieuw europees btw-stelsel

De intra-Unie-levering

nieuw europees btw-stelsel

De EU gaat het Europese btw-stelsel komend jaar ingrijpend wijzigen. Wie internationaal zaken doet, moet zeker even meelezen.

Na 25 jaar gaat het Europese btw-stelsel op de schop. De nieuwe wetsvoorstellen staan in het Btw-actieplan. De EU voert het nieuwe btw-stelsel gefaseerd in tussen 2019 en 2022. In dit artikel een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor internationaal ondernemende bedrijven.

In 1993 gingen de grenzen open in Europa. De EU voerde het tijdelijke btw-systeem in van de ‘intracommunautaire prestaties’. Het was niet perfect: door hiaten bleken lidstaten miljarden aan btw-inkomsten mis te lopen. Het wijzigen van het Europese btw-systeem is onderdeel van een omvangrijk plan: het Btw-actieplan. Een verzamelnaam voor een groot project met als doel om de btw-wetgeving te vereenvoudigen en weerbaarder te maken tegen btw-fraude. De eerste voorstellen zijn gedaan in 2017 en zullen per 1 januari 2019 in werking treden. Recent zijn nieuwe voorstellen gedaan die per 2021 en 2022 in werking zullen treden. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorstellen zijn zo ingrijpend dat een gedegen voorbereiding op deze wijzigingen een vereiste is. Naast de impact van de wijzigingen, is ook het aantal wijzigingen groot. Om u een idee te geven, de huidige EU btw-wetgeving bestaat uit 408 wetsartikelen, daarvan worden er circa tweehonderd aangepast dan wel vervangen. Bovendien komen de wijzigingen in een periode waarin veel bedrijven ook nog eens te maken gaan krijgen met de effecten van de Brexit


Betrouwbare partij

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe btw-systeem betreft de invoering van de ‘CTP’. Dit is de afkorting voor Certified Taxable Person, ofwel de ‘gecertificeerd belastingplichtige’, waarmee een onderscheid gemaakt moet gaan worden tussen betrouwbare en minder betrouwbare ondernemers. De status van de gecertificeerd belastingplichtige is een belangrijk onderdeel van het btw-actieplan. Veel vereenvoudigingsregels zullen alleen van toepassing zijn voor de gecertificeerd belastingplichtige.


AEO-voordeel

Op basis van de huidige voorstellen weten we inmiddels dat elke ondernemer die voor douane doeleinden AEO-gecertificeerd is, in ieder geval voor de btw kwalificeert als gecertificeerd belastingplichtige. Indien een AEO-certificering onmogelijk of onwenselijk is, kan de ondernemer zich toch als gecertificeerd belastingplichtige kwalificeren indien aan bepaalde eisen wordt voldaan. Dat doet hij door systematisch aan te tonen dat hij processen onder controle heeft, geen ernstige of herhaaldelijk overtredingen heeft begaan en financieel gezond is. Indien een ondernemer eenmaal gecertificeerd is, geldt die status voor alle lidstaten. De EU gaat een database aanleggen waarin men alle gecertificeerde belastingplichten opneemt.


Het systeem van twee prestaties (levering en verwerving) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de ‘intra-Unie-levering’

Intra-Unie leveringen

In het huidige btw-systeem wordt een levering van goederen door een Nederlands bedrijf aan bijvoorbeeld een Duits bedrijf gezien als een intracommunautaire transactie. De goederen moeten dan daadwerkelijk Nederland verlaten. De ondernemer in Nederland verricht een intracommunautaire levering in Nederland en de Duitse ondernemer een intracommunautaire verwerving in Duitsland. Dit systeem van twee prestaties (levering en verwerving) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de ‘intra-Unie-levering’. Deze intra-Unie-levering lijkt een beetje op een normale levering binnen Nederland, waarbij de leverancier de Nederlandse btw in rekening moet brengen.


Btw van land koper

Wat anders is bij een intra-Unie levering, is dat de Nederlandse leverancier de btw in rekening brengt van het land waar de afnemer is gevestigd. In het eerder genoemde voorbeeld dient de Nederlandse ondernemer dan Duitse btw in rekening te brengen.
Dit heeft uiteraard een enorme impact op de cashflow van de leverancier, omdat deze ondernemer op basis van het huidige systeem nu nog het 0% btw-tarief mag hanteren voor dergelijke leveringen. Bovendien moet de Nederlandse leverancier straks goed op de hoogte zijn van alle btw-tarieven van de andere lidstaten om zo het juiste btw-tarief in rekening te kunnen brengen
.


Uitzondering
Er is één uitzondering in het nieuwe systeem. Als de koper gecertificeerd is, treedt namelijk de verleggingsregeling in werking. De verkoper verlegt de btw naar de koper in de andere lidstaat. De koper is dan verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de nationale btw. Daarmee ontstaat uiteraard een enorme afhankelijkheid bij de verkoper van zijn koper. De status van de koper gaat dan immers bepalend zijn voor de cashflow bij de verkopende partij.


De status van de koper gaat bepalend zijn voor de cashflow bij de verkopende partij

Vereenvoudigingen mkb

Voor het mkb zijn er op basis van de huidige EU-wetgeving een aantal mogelijkheden voor vereenvoudigingen. Denk hierbij aan de vrijstelling van registratieplicht of facturatieplicht en in Nederland de toepassing van de KleineOndernemersRegeling (KOR). De verschillen tussen de lidstaten van dit soort regelingen zijn erg groot. Zo kan een ondernemer de plicht hebben om zich in Nederland te registreren als btw-ondernemer en in andere lidstaat daarvan vrijgesteld zijn. Het doel van de nieuwe regeling is om daar een eind aan te maken. Zo valt straks in alle lidstaten een bedrijf in het mkb, als de jaarlijkse omzet beneden de € 2.000.000 blijft. Onder die grens zullen de btw-registratie en administratieve verplichtingen eenvoudiger zijn.


Hoe nu verder

Bovenstaande onderwerpen worden in verschillende EU-voorstellen behandeld. Niet alle voorstellen zijn al formeel aangenomen. De komende maanden hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van deze voorstellen. Zie ook het kader voor een nadere uiteenzetting van de status van de voorstellen.
Niet elk voorstel is voor alle ondernemers relevant. Toch is het belangrijk om alle voorstellen te blijven volgen. Het ene voorstel vormt vaak de bouwsteen voor het andere voorstel. evofenedex zal dan ook regelmatig een update geven van het verloop van deze voorstellen en de inwerkingtreding hiervan.

tijdspad btw actieplan

2019

Treedt in werking


Vereenvoudigingen voor:

 • Telecommunicatiediensten;
 • Radio- en televisieomroepdiensten;
 • Elektronische dienstverlening.


Voorgesteld voor inwerkingtreding

 • CTP-status / gecertificeerd belastingplichtige;
 • Vereenvoudigingen voor bewijs van transport;
 • Vereenvoudigingen voor call off stock;
 • Verduidelijking voor ketentransacties;
 • Verplicht gebruik van btw-nummers.


Het voorstel dat deze onderwerpen behandeld, is nog niet formeel aangenomen. Omdat invoering van de CTP-status zeer ingrijpend is, kan worden verwacht dat het CTP-onderwerp uit het voorstel wordt gehaald zodat de andere onderwerpen nog wel ingevoerd kunnen worden per 2019.

2021

Treedt in werking


 • Verkopen aan particulieren in andere lidstaten (afstandsverkopen). Lagere omzetdrempel en vereenvoudigingen voor de compliance;
 • Vervallen van de importvrijstelling voor btw bij zendingen met een lage waarde (€ 22);
 • Voor verkopen door non-EU ondernemers aan particulieren in de EU, introductie van een apart systeem voor registratie en compliance;
 • Internet platforms worden belastingplichtig voor de btw voor de verkopen via hun platform.

2022

Voorgesteld voor inwerkingtreding:


 • Intracommunautaire transacties met goederen verdwijnen (geen intracommunautaire leveringen en verwevingen meer);
 • Introductie van de nieuwe intra-Unie levering. Leverancier brengt btw in rekening van het land waar zijn afnemer is gevestigd.;
 • Toepassing van de CTP-status. Als afnemer bij een intra-Unie levering de CTP-status heeft, is de verleggingsregeling van toepassing en hoeft de leverancier geen btw in rekening te brengen.
 • Nieuwe regels met betrekking tot btw-tarieven. Meer vrijheid voor lidstaten om meer en andere tarieven toe te passen;
 • Introductie van nieuwe regels en vereenvoudigingen voor mkb-ondernemers.

Charles van den Berg

VAT-specialist bij VAT-partners en trainer voor evofenedex.

Charles van den Berg is in 1999 afgestudeerd als fiscaal jurist aan de Universiteit Leiden, met als specialisme indirecte belastingen. Hij startte zijn carrière in de internationale praktijk bij EY. In 2005 is Charles overgestapt naar PwC waar hij de energiepraktijk voor de indirecte belastingen heeft geleid. Per 1 december 2012 is Charles overgestapt naar Luminous Tax Matters. Sinds 2015 is hij onafhankelijk BTW-consultant. Daarnaast is hij BTW-docent voor onder andere de MCTA-opleiding van evofenedex.